ALGEMENE VOORWAARDEN BREIGARENKOPEN WEBWINKEL
 
Welkom op de Breigarenkopen webwinkel!
Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01 oktober 2016
 
Definities
‘Klant’: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
‘Breigarenkopen’, ‘Anna-Marie Lub’ of ‘wij’ een verwijzing naar de maaksters van de patronen of Breigarenkopen, de eigenaar van de webwinkel.
‘product’: patronen voor het haken van bloemen en andere voorwerpen die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
‘herroepingsrecht’: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 
Contact
Anna-Marie Lub
Correspondentieadres:  breigarenkopen@gmail.com
Verder geen post en bezoek gewenst op het vestigingsadres wegens privé omstandigheden. Afhalen en bezoek op afspraak                      
 
1 Onze voorwaarden
Leest u de Algemene Voorwaarden alstublieft zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de Breigarenkopen website. Ze bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Op alle patronen van Breigarenkopen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Breigarenkopen behoudt zich het recht voor op ieder moment de Algemene Voorwaarden aan te passen zonder daarover mededelingen te doen.
 
2 Fouten
Ook al is deze webshop met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, het kan voorkomen dat er fouten in staan. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3 Bestellingen
Breigarenkopen is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4 Aansprakelijkheid
Het gebruik van de aangeboden informatie op de patronen van Breigarenkopen en het werken met de daarbij behorende materialen zijn volledig voor eigen risico van de koper, cq gebruiker. Breigarenkopen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of andere schade die is voortgekomen uit het werken met onze patronen.
Wij proberen er steeds voor te zorgen dat Breigarenkopen zonder onderbrekingen ter beschikking staan en dat gegevens zonder gebreken verzonden worden. Door de aard van internet kan dat echter niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot Breigarenkopen kan bij gelegenheid onderbroken of beperkt zijn om herstel, onderhoud of de opname van nieuwe producten en diensten mogelijk te maken. Wij proberen de frequentie en de duur van elk van deze tijdelijke onderbrekingen te beperken.
Iedere aansprakelijkheid van Breigarenkopen is beperkt tot schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Breigarenkopen vorderingen die volgens het toepasselijke dwingende consumentenrecht niet kunnen worden uitgesloten of, voorzover beperking is toegestaan, tot die toegestane beperking.
Voor zover de aansprakelijkheid van Breigarenkopen is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van vertegenwoordigers en hulppersonen.
 

5 Auteursrecht
Alle patronen in de Breigarenkopen webwinkel zijn door Doris van der Waals ontworpen en ontwikkeld. De content van de webwinkel en de patronen in zijn totaliteit die ter beschikking wordt gesteld, is het exclusieve eigendom van Breigarenkopen e/o Hupsaa, Doris van der Waals en wordt beschermd door Europees en internationaal auteursrecht. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om de patronen, op welke wijze dan ook, te kopiëren of voor commerciële doeleinden te gebruiken, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Breigarenkopen en Hupsaa. U mag dus geen patronen printen en verkopen, via het internet/email doorsturen of doorverkopen, aanbieden op een website of in een webwinkel, workshops geven met onze patronen of op andere wijze de patronen exploiteren zonder daarover van tevoren uitdrukkelijk toestemming van Breigarenkopen te hebben. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan onderdelen van de patronen, foto’s en website te extraheren en/of te hergebruiken. Op de foto's rust het copyright en watermerk van Jiansy fotografie Het gebruik van de exclusieve foto's is niet toegestaan, zonder toestemming van Jiansy fotografie. Gebruikt u de foto's of inhoud, zonder toestemming van Jiansy fotografie, zal er een schadeclaim van € 50,00 per foto, per dag bij de overtreder worden ingediend. Overeenkomstig het Nederlands recht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Breigarenkopen/Hupsaa is het u met name niet toegestaan een eigen database te vervaardigen en/of openbaar te maken, die essentiële onderdelen van een Doris van der Waals-patroon bevat. Bij schending van het auteursrecht worden maatregelen getroffen.
 
6 Prijzen
Alle prijzen in de Breigarenkopen webwinkel zijn in Euro’s en er komen geen toeslagen van enige aard op. Deze prijs is inclusief kosten voor het betalingsverkeer.
 
7 Bestelproces
Bij het bestellen heeft u de mogelijkheid een account aan te maken met uw gegevens daarin. Tijdens de registratie kiest u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in de Breigarenkopen webwinkel. Houdt uw inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim. Breigarenkopen is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Alles wat gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.
Indien u vermoedt dat uw inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, is het verstandig direct uw wachtwoord te wijzigen en de Breigarenkopen webwinkel hiervan in kennis te stellen.

8 Levering
Onder de voorwaarde van inachtneming van deze Algemene Voorwaarden levert Breigarenkopen u een beperkte, enkelvoudige, niet overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot het niet-commerciële gebruik van de Breigarenkopen content. Deze licentie omvat niet de doorverkoop of het commerciële gebruik van Breigarenkopen e/o Hupsaa patronen of haar content, productinformatie, beschrijvingen en prijzen, het afgeleide gebruik van Breigarenkopen patronen of haar content.
Breigarenkopen en haar rechthebbenden of andere aanbieders van content behouden zich alle rechten voor, die niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden aan u worden verleend.
Zodra u de betaling heeft gedaan voor de door u bestelde patronen en de betaling door uw bank is uitgevoerd, ontvangt u van Breigarenkopen webwinkel een link en een email met daarin de link waarmee u de patronen eenmalig kunt downloaden voor uitsluitend niet-commercieel en eigen gebruik.
 
9 Betalingen
U kunt betalen via iDeal, bankoverschrijving en mogelijk andere websites. Breigarenkopen voorziet in een beveiligde betaalomgeving en krijgt geen inzicht in of toegang tot uw bankgegevens.
 
10 Garantie
Breigarenkopen staat er voor in dat de patronen voldoen aan de omschrijving in de Breigarenkopen webwinkel. Mocht u fouten of vergissingen ontdekken, dan kunt u deze middels een email aan breigarenkopen@gmail.com melden, dan kunnen wij hierover contact met u opnemen.
 

11 Herroepingsrecht
Op onze digitale patronen is geen herroepingsrecht van toepassing. Ze kunnen niet geretourneerd worden en er vindt geen restitutie van de betaling plaats. Zodra betaling en levering is geschiedt is de koop onherroepelijk.
   
12 Klachten
Mocht U niet tevreden zijn over een patroon of over andere aspecten van de dienstverlening, kan kunt u de klacht via de email indienen, zet u in de onderwerpregel het woord KLACHT. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Breigarenkopen zal er altijd naar streven het probleem, samen met de klant, zo goed mogelijk op te lossen. Gezien de manier van leven van de Breigarenkopen maaksters is internet geen vanzelfsprekendheid. Zodra er echter een internetverbinding is zullen de maaksters van Breigarenkopen de klacht in behandeling nemen.

13 Elektronische communicatie
Als u gebruik maakt van een CR Service of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Wij communiceren met u per e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in digitale communicatie van ons te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat elke toestemming, alle berichten, publicaties en andere communicatie die wij u digitaal toesturen niet schriftelijk dient te geschieden.

13 Toepasselijk recht
In het geval van geschillen tussen de klant en Breigarenkopen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en kunt u zich wenden tot de rechtbank.

14 Recensies en commentaren
Bezoekers mogen recensies, commentaren en andere content schrijven, e-cards en andere communicatie zenden en voorstellen, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie inzenden, zolang de content niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, belasterend is, de privacy schendt, het recht schendt of op andere wijze derden schendt of ongeoorloofd is en niet bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële uitingen, kettingbrieven, spam en dergelijke of dit bevat. Het is u niet toegestaan een vals e-mailadres te gebruiken, zich als een andere persoon of vennootschap voor te doen of ons op andere wijze te misleiden over de oorsprong van een bankpasje of creditcard of andere content. Wij behouden ons het recht voor deze content te verwijderen of te bewerken.

Indien u content op de website plaatst of materiaal instuurt, verleent u, voor zover niet elders geregeld: aan Breigarenkopen het niet-exclusieve, kosteloze, sublicentieerbare en overdraagbare recht tot gebruik, vermenigvuldiging, wijziging, bewerking, publicatie, vertaling, productie van afgeleide werken, verspreiding en weergave van deze content, wereldwijd en in alle media; en aan Breigarenkopen en haar sublicentienemers en overdrachtontvangers het recht om de naam die u in verband met deze content instuurt, te gebruiken.
U gaat ermee akkoord dat de rechten die u hierboven verleend heeft, onherroepelijk gedurende de gehele beschermingsduur van uw intellectuele eigendomsrechten in verband met deze content en materialen, verleend zijn. U gaat ermee akkoord op ons verzoek alle andere noodzakelijke handelingen te verrichten om elk van de bovenstaande rechten die u aan Cotton Roses heeft verleend, te voltooien, met inbegrip van het afgeven van officiële documenten en stukken.
U gaat ermee akkoord Breigarenkopen te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Breigarenkopen ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de content of materialen die u ter beschikking heeft gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Breigarenkopen bestaat op grond van een verzuim om de content adequaat te verwijderen, zodra breigarenkopen.nl gewezen wordt op de wetsovertreding.
 

Breigarenkopen
vestigingsadres: Kap 36
1628 GG Hoorn NH, Nederland
breigarenkopen@gmail.com
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 36035907
BTW-nummer
NL096179740B01